Algemene voorwaarden van MultiTeck

 

1 Definities

1.1 MultiTeck: verwijst naar MultiTeck, gevestigd op Schanshekweg 2 in Nijverdal, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08172151. 1.2 Klant: verwijst naar de persoon of entiteit die gebruikmaakt van de diensten van MultiTeck. 1.3 Diensten: verwijst naar de producten en/of diensten die door MultiTeck worden aangeboden en geleverd aan de klant.

2 Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en leveringen van MultiTeck. 2.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen tussen MultiTeck en de klant.

3 Aanbiedingen en offertes

3.1 Alle aanbiedingen en offertes van MultiTeck zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

3.2 Aanbiedingen en offertes zijn gebaseerd op de informatie die door de klant is verstrekt. De klant is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie.

4 Totstandkoming van de overeenkomst

4.1 De overeenkomst tussen MultiTeck en de klant komt tot stand op het moment dat de klant een schriftelijke bevestiging ontvangt van MultiTeck, of op het moment dat MultiTeck daadwerkelijk begint met de uitvoering van de diensten.

5 Uitvoering van de diensten

5.1 MultiTeck zal de diensten naar beste vermogen en vakmanschap uitvoeren, met inachtneming van de geldende normen en voorschriften.

5.2 MultiTeck streeft ernaar om de diensten binnen de overeengekomen termijn te leveren. Indien een termijn niet gehaald kan worden, zal MultiTeck de klant hiervan tijdig op de hoogte stellen.

5.3 De klant dient alle noodzakelijke medewerking te verlenen aan MultiTeck om de uitvoering van de diensten mogelijk te maken.

6 Prijzen en betaling

6.1 De prijzen voor de diensten van MultiTeck worden vermeld in de aanbiedingen en/of offertes en zijn exclusief btw, tenzij anders vermeld.

6.2 Betaling dient te geschieden binnen [aantal] dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

6.3 Indien de klant niet tijdig betaalt, is hij van rechtswege in verzuim en is MultiTeck gerechtigd om wettelijke rente en eventuele incassokosten in rekening te brengen.

7Aansprakelijkheid

7.1 MultiTeck is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit of verband houdt met de diensten, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid van MultiTeck.

7.2 De aansprakelijkheid van MultiTeck is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van MultiTeck wordt uitgekeerd.

Intellectuele eigendom

8.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de diensten berusten bij MultiTeck, tenzij anders overeengekomen.

8.2 Het is de klant niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van MultiTeck de intellectuele eigendomsrechten van MultiTeck te gebruiken, te kopiëren of te verspreiden.

9 Overmacht

9.1 In geval van overmacht is MultiTeck niet gehouden tot het nakomen van haar verplichtingen. Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid buiten de macht van MultiTeck die de uitvoering van de diensten verhindert of redelijkerwijs onmogelijk maakt.

10 Geschillen

10.1 Op alle overeenkomsten tussen MultiTeck en de klant is het Nederlands recht van toepassing.

10.2 Geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met de overeenkomst zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarin MultiTeck is gevestigd.

11 Slotbepalingen

11.1 Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar is, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

11.2 MultiTeck behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op enig moment te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zullen van toepassing zijn op nieuwe overeenkomsten en op bestaande overeenkomsten na een redelijke termijn van kennisgeving aan de klant.